• Đường dây nóng: 0989 190 171


Thông tin nội bộ


Liên kết web


ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
I. Phần thông tin dành cho người yêu cầu trợ giúp pháp lý (Thông tin không bắt buộc)
Họ tên
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Số CMND/Thẻ căn cước công dân
Cấp ngày
Tại:
Mối quan hệ với người được trợ giúp pháp lý
II. Phần thông tin dành cho người được trợ giúp pháp lý (Thông tin bắt buộc phải điền)
Họ tên(*)
Ngày, tháng, năm sinh(*)
Giới tính(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Điện thoại
Số CMND/Thẻ căn cước công dân
Cấp ngày
Tại
Dân tộc(*)
Diện người được trợ giúp pháp lý(*)
III. Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
1. Tóm tắt yêu cầu trợ giúp pháp lý(*)
2. Yêu cầu hình thức trợ giúp pháp lý(*)


3. Tài liệu gửi kèm theo (Chấp nhận các file : .ipg, .png, .rar, .zip, .pdf)
Mã xác nhận
Captcha image
về đầu trang